موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

پیشرو در آموزش تخصصی در صنعت برق با مجوز سازمان فنی و حرفه ای

جوم آریا

لورم ایبسوم متنی تستی است

موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

پیشرو در آموزش تخصصی در صنعت برق با موز سازمان فنی حرفه ای

دوره های زبان

در دست طراحی ……………

دوره های آزاد رایانه و برق

در دست طراحی ……………….

دانشگاه علمی و کاربردی آگاهان نیرو

در دست طراحی…………….

آموزشهای کوتاه مدت

در دست طراحی……………