• تاريخچه

درراستاي تغييرات ساختاري شركتهاي وابسته به شركتهاي برق منطقه اي تهران، درسال ۱۳۷۵مركزآموزشهاي اختصاصي برق تهران باسي سال سابقه درقا لب شركت تحقيقات ، آموزش وبهره وري  به نام مؤسسه آموزشي پژوهشي آگاهان نيرو فعا ليتهاي خود را توسعه داده است.

 • موضوع فعاليت هاي موسسه مندرج دراساسنامه آن

براساس ماده ۲ اساسنامه موسسه ؛ موضوع یاحیطه های فعالیت اصلی شرکت عبارتند از: آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي– آموزش هاي فني وحرفه اي- آموزش هاي علمي وكاربردي- خدمات مشاورمديريتي – خدمات مشاوره روانشناسي درصنعت – برگزاري سمينارها وكنفرانس هاونمايشگاه ها و..

 • سوابق پروژه هاي مشاوره اي مديريتي انجام شده:

الف : مشاوره درزمينه طراحي سيستمها و روشها

 • ارائه مشاوره و تحقيق در طرح پرداخت بهاي برق مصرفي بدون مراجعه به شعب بانك (طرح بانك پرداخت)
 • مطالعه در زمينه ايجاد دفاتر جامع خدمات مشتركين (پيشخوان دولت) در سطح استان تهران با همكاري ديگر سازمانهاي خدمات شهري مانند شركت گاز – شركت آب و فاضلاب – شركت گاز و شركت مخابرات استان تهران
 • خدمات مشاوره اي تهيه و تدوين آيين نامه ها و سيستم و روشهاي دفاتر جامع خدمات مشتركين مناطق در بخش توزيع برق و احصاء و اصلاح تعرفه ها و گردش كارها و قرارداد هاي مرتبط
 • شناسايي و جايابي و توسعه فعاليتها دفاتر به بيش از ۱۰۰ دفتر جامع خدمات مشتركين
 • ايجاد پايلوت در خصوص ايجاد دفاتر خدمات مشتركين برق و واگذاري خدمات مشتركين تهران
 • خدمات مشاوره اي براي ايجاد دفاتر خدمات مشتركين در برق منطقه‌اي فارس
 • طرح ايجاد شبكه رديابي لحظه اي GPS وسائط نقليه اضطراري واحدهاي بهره برداري توزيع
 • مطالعات ايجاد مركز فوريتهاي برق
 • طرح خودگرداني معاونت هاي شركت سهامي خدمات مهندسي برق – مشانير

ب : مشاوره درزمينه ساختار و نمودار سازماني

 • انجام مطالعات در خصوص نحوه برون سپاري فعاليتهاي شركتهاي توزيع برق
 • ايجاد منطقه برق بيهقي با نمودار سازماني برونسپاري شده
 • مطالعه و بررسي ايجاد منطقه برق جديد گلستان
 • مطالعه و بررسي تفكيك منطقه برق شميران
 • مطالعه و بررسي در زمينه ايجاد شركت جديد توزيع شمال
 • مطالعه و بررسي و اجراي طرح تفكيك منطقه برق فارابي
 • انجام خدمات مشاوره اي شامل مراحل اجرايي- سازماندهي و تعيين مسوليتها و… و نهايتا كنترل اجرايي مطابق برنامه در خصوص ادغام شركتهاي توزيع نيروي برق تهران بعد از قانون استقلال شركتهاي توزيع برق ايران در بخش هاي بهره برداري- خدمات مشتركين- فني و مهندسي- مالي
 • مشاوره در زمينه تهيه نمودار سازماني تفضيلي براي شركتهاي توزيع استقلال يافته توزيع برق تهران بزرگ
 • مشاوره در تهيه شرح خدمات و فعاليتهاي نمودار سازماني شركت توزيع نيروي برق در شركت توزيع نيروي برق استان قم- تهران بزرگ و استان كرج (غرب استان تهران)
 • ‌انجام تجزيه و تحليل مشاغل در شركت برق منطقه اي تهران
 • طرح احصاء مشاغل دربخش هاي توزيع و انتقال صنعت برق براي شركت توانير

پ : مشاوره درزمينه مديريت بحران

 • بررسي و مطالعه مديريت بحران در شركت برق منطقه اي تهران
 • بررسي و مطالعه در خصوص نقاط حساس شبكه توزيع برق تهران در خصوص ساختار گسلها زمين و ميزان آسيب پذيري آنها
 • مطالعه و ايجاد اطاق بحران در شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران- كرج
 • تعيين سطوح بحران و تهيه دستورالعملها اجرايي در مناطق برق شركتهاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ

ت : مشاوره درزمينه زنجيره تامين پيمانكاران و مشاوران بخش توزيع

 • ارائه خدمات مشاوره اي در شناسايي و ساماندهي نيروي انساني و توانمند سازي پيمانكاران توزيع برق ارائه كارت صلاحيت ها آنها
 • تعيين صلاحيت فردي ناظران بر پـروژه‌هاي سرمـايه ايEPC)) شركـت هاي توزيع تهران بزرگ – نواحي – قم و كرج
 • مطالعه و ارزيابي سوابق و فعاليتهاي شركتهاي متقاضي همكاري در بخش سامانه فوريتهاي توزيع نيروي برق تهران
 • مطالعه و ارزيابي شركتهاي متقاضي همكاري در بخش خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

ث : مشاوره درزمينه شركتهاي خدمات شهري

 • انجام مطالعات و ارائه پيشنهاد و طرح هاي لازم در خصوص تطبيق سازي مناطق برق و شهرداري ها از ابعاد۱- شبكه هاي برق ۲- مشتركين و خدمات مشتركين

ج: مشاوره درزمينه مديريت انرژي و تامين برق

 • مشاوره هاي تامين و مديريت انرژي برق در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در زمينه جايگاه هاي سوخت رساني گاز مايع N.G و شركت مخابرات ايران در زمينه ايجاد سايتهاي BTS
 • انجام مطالعات مديريت مصرف برق شامل توسعه و اشاعه فرهنگ استقاده از لامپهاي كم مصرف – برنامه ريزي اعمال سياستهاي مديريت مصرف برق براي مدارس استان تهران و كرج در سطوح دبستان و دبيرستان (چندين دوره)

چ : مشاوره درزمينه پژوهش هاي اجتماعي و نظر سنجي

 • انجام چندين دوره نظر سنجي از مشتركين و مراجعه كنندگان به مناطق شركتهاي توزيع نيروي برق تهران – قم و كرج
 • انجام نظر سنجي از مشتركين برق با مراجعه به محل كار و منازل افراد (چندين دوره)
 • مجموعه نظر سنجي از مراجعين به شركتهاي توزيع نيروي برق تهران ۱۴ مورد شامل عناوين زير مي باشد:
 • بررسي الگوي مصرف انرژي برق در ميان مشتركين
 • سنجش ميزان رضايت مشتركين
 • بررسي نگرش و رفتار صرفه جويي مشتركين
 • طراحی واجرای پروژه های نظرسنجی ازکارکنان واحد های مختلف سازمان ونیروهای پیمانکار

ه-ايجاد مركز مشاوره و خدمات روانشناختي:

 • ايجاد مركز مشاوره و خدمات روانشناختي براي كاركنان ومتقاضيان آزاد
 • طراحی واجرای مطالعه آسیب شناسی روانی نیروی انسانی درسازمان برحسب مشاغل پر استرس – بررسی میزان اختلال های شخصیتی ، خلقی ، اضطرابی نیروها- انجام تست های روانشناختی مانند تست MMPI برای تشخیص میزان اختلال های فوق الذکر و تست “هالند” برای تشخیص گرایش ورغبت شغلی کارکنان و..
 • آسیب شناسی اجتماعی نیروی انسانی درسازمان ازقبیل : بررسی میزان رضایت شغلی – بررسی میزان سرخوردگی وناکامی ––بررسی میزان پرخاشگری – بررسی میزان انزوای اجتماعی – بررسی میزان اعتماد سازمانی ( سرمایه اجتماعی) – بررسی زمینه های بروز کجروی های های مالی واقتصادی درسازمان
 • ايجاد مركز خدمات مشاوره اي يكي از اقداماتي است در جهت كمك به مديريت منابع انساني شركت ها  وسازمان هاي صنعت برق،  نياز فوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي آگاهان نيرو با اخذ مجوز از شوراي عالي جوانان اقدام به تأسيس آن نمود كه با بهره گيري از اساتيد و كادر مجرب روانشناس، روانكاو و علماي حوزوي به ارائه خدمات مشاوره اي و نيز چاپ ماهنامة اختصاصي مركز مشاوره اقدام مي نمايد.

خ- همكاري با انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران:

 • همكاري با انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران به عنوان دبيرخانه انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه – تهران
 • مشاور و مجري ايجاد انجمن صنفي شركتهاي توزيع نيروي برق كشور و همكاري در دبيرخانه آن

د- ارزيابي و آسيب شناسي سازماني

 • آسيب شناسي مديريت آموزشي سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا)
 • يكي از شركتهاي ارزياب منتخب وزارت نيرو در تعالي سازماني
 • ارزياب عملكرد شركتهاي برق منطقه اي باختر- اصفهان و بوشهر
 • مشاوره در زمينه ارزيابي عملكرد – مشاوره در زمينه آسيب شناسي سازمان و تجزيه و تحليل شغل در معاونت منابع انساني برق تهران
 • مشاور عامل چهارم شركت برق منطقه اي تهران در زمينه بازار برق
 • طراحي و پياده سازي طرح ارزيابي ادواري سنجش و بهبود شايستگي حرفه اي اپراتورهاي پستهاي فوق توزيع و انتقال برق تهران طي هشت سال متوالي از سال ۱۳۸۲ تا كنون
 • طرح آماده سازي و هماهنگي براي ارزيابي از شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM
 • مشاوره درزمينه مديريت منابع انساني ( برنامه ريزي استراتژيك ، برنامه ريزي عملياتي، ارزيابي وبررسي عملكرد ، توسعه منابع انساني ، طراحي وتدين دوره هاي آموزشي براساس تجزيه وتحليل شغل و…)
 • مشاوره در خصوص طراحي سيستم هاي اداري، تشكيلاتي، مالي، منابع انساني ، توليد ، بازاريابي و فروش ، سيستم هاي اطلاعات مديريت طراحی واستقرار سیستم ارزیابی منابع انسانی سازمان
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت شامل:
 • پیاده سازی واستقراراستاندارد ISO 9001:2000   در شركت توزيع برق تهران بزرگ
 • پیاده سازی سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای براساس استاندار OH SAS18001 در برق منطقه اي تهران
 • مطالعه و ارائه پيشهاد طرح براي ايجاد سيستم هاي تركيبي ، بهداشت حرفه اي و زیست محیطی براساس استاندارد HSE
 • – سوابق فعاليتهاي اجرايي در مؤسسه آگاهان نيرو

الف- سوابق اجرايي و نظارتي بر فعاليت پيمانكاران خدمات مشتركين در مناطق برق توزيع نيروي تهران بزرگ ، نواحي استان تهران ، قم و كرج از قبيل منطقه برق خيام- سهروردي- فارابي- هفده شهريور- افسريه- رودهن و دماوند و…

ب  –انجام آموزشها اختصاصي ويژه كاركنان بخش صنعت برق تهران و قم و كرج

 • ‍‍‍‍دوره هاي اختصاصي ويژه كارشناسان ، تكنسينها واپراتورهاي بخش انتقال نيرو
 • دوره هاي اختصاصي ويژه كارشناسان وتكنسنها وكارگران بخش توزيع نيرو برق
 • دوره هاي اختصاصي ويژه كارشناسان خدمات مشتركين و تشخيص توزيع نيروي برق
 • طرح تربيت كارشناسان خدمات مشتركين
 • دوره هاي ويژه مديريت مصرف براي كاركنان ، مشتركين ، دانش آموزان راهنمايي مناطق آموزش وپرورش تهران و استان البرز.
 • دوره هاي اختصاصي دوره هاي اختصاصي مديريت وكنترل كيفيت :
 • دوره مختلف آموزشي تعالي سازماني (BusinessExcellence) و EFQM
 • دوره آموزشي مديريت كيفيت براساس استانداردهاي سري  ISO 9000   مديريت ايمني و بهداشت كار (OHSAS 18000)
 • دوره آموزشي مديريت زيست محيطي براساس استاندارد ISO -14000
 • دورهاي آموزشي مديريت شامل: مديريت بهره‌وري، مديريت مشاركتي و سيستم پيشنهادات- مديريت استراتژيك-  مديريت تصميم و تصميم‌گيري–حسابداري و حسابرسي مديريت-شيوه مؤثر برگزاري جلسات اداري- كاربرد آمار در مديريت

ج-آزمون هاي جذب نيرو وارزيابي شايستگي حرفه اي

 • آ زمون هاي تعيين سطح مهارت كارگران وتكنسين ها :
 • آزمايشات تعيين مهارت فني كارگران شركتهاي توزيع نيرو برفعاليتها
 • آزمون تعيين مهارت فني اپراتورهاي پستهاي فوق توزيع و انتقال
 • آزمون تعيين صلاحيت پيمانكاران
 • چندين دوره آزمون و جذب نيرو كارشناس فني و خدمات مشتركين و كارگران فني براي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ و متانير

د- آموزشهاي فني وحرفه اي ويژه نيروي انساني شركت هاي  پيمانكار

 • موسسه آگاهان نيروداراي پروانه تاسيس مجتمع فني وحرفه اي بوده ومجاز به برگزاري دوره هاي آموزشي تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشورمي باشد . اين موسسه تاكنون بيش ازدوهزارنفر نيروي انساني شركت هاي پيمانكاري آ«وزش داده واين افراد به موفق به دريافت گواهينامه ازسازمان فني  وحرفه اي استان تهران شده اند
 • ايجاد سامانه نيروي انساني شركت هاي پيمانكاري ويژه شركت هاي توزيع نيرو
 • ارزيابي ادواري نيروي انساني شركت هاي پيمانكاري وصدوركارت صلاحيت حرفه اي

۵- سوابق ساير فعاليتهاي آموزشي

 • برگزاري دوره هاي تخصصي آموزش زبان انگليسي: براي كاركنان و داوطلبان آزاد
 • برگزاري دوره هاي مختلف و تخصصي رايانه: براي كاركنان و داوطلبان آزاد
 • برگزاري آموزشهاي علمي _ كاربردي: ( دوره ها ي پودماني)  براي افراد شاغل و داوطلبان آزاد در سطح فوق ديپلم

۶-معرفي اجمالي  فضاها ، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي موسسه

 • مساحت كل بناي آموزشي ۵۰۰۰ متر مربع
 • تعداد كلاسهاي آموزشي ۳۰ كلاس وظرفيت هر كلاس به طور متوسط ۲۵ نفر
 • تعداد كارگاه هاي تخصصي برق ۱۲ كارگاه شامل :  خطوط هوايي ، خطوط زميني ، تابلو وترانس، خطگرم ، نصب وآزمايش كنتورها ، عمومي برق، سيم پيچي موتورها و ترانسفورماتورها،، ساختمان، اتومكانيك، كارگاههاي فلز كاري
 • تعداد آزمايشگاه ۷ عدد شامل: روشنائي- ماشينهاي الكتريكي، مدارهاي حفاظتي باني مغناطيس، مدارهاي الكتريكي ، رله ها ، مباني شيمي
 • تعداد ۶ عدد لابراتوار هاي كامپيوتر با تعداد ۶۰ عدد كامپيوتر-
 • كتابخانه و قرائت خانه به طور متوسط ۳۰۰ متر
 • كمك آموزشي شامل ويدئو پروژكتور و اورهد و اپك و اسلايد و دوربين ديجيتال