یادداشت

«پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی فناوری وکاردانی فنی ناپیوسته برق و آب»
بدون کنکور در ترم های مهر و بهمن ماه
جهت ثبت نام چند ماه پیش از آغاز ترم به سایت سنجش مراجعه فرمایید.
***
www.Sanjesh.org