پذیرفته شدگان آزمون کارگر فنی – گروه چهارم

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمان و محل مصاحبه

1 سعید امیری زمان مصاحبه  روز سه شنبه  مورخ 1400/01/24 ساعت 8:30 الی 12:30
2 اصغر  بخشی آدرس: میدان شهدا – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایند
3 حجت بقائی حسنجانی
4 فرشید پناه علی ها حتما مدارک ذیل را در روز مصاحبه همراه داشته باشید:
5 محمد رحیمی پیرکوهی اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
6 حامد رضابنده لو اصل و کپی کارت ملی
7 محمد  صاحبی اکبر اصل و کپی کارت پایان خدمت
8 محمد امین عبدی علمی اصل و کپی مدرک تحصیلی
9 بهرام علیزاده اصل و کپی  سابقه بیمه
10 بهنام فتحی بزوان اصل و کپی مستندات محل سکونت
11 حمیدرضا فرزانه کرده مهین در صورت دارا بودن سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
12 مهرداد  کشاورز قره بلاغ و منسوبین به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و جانبازان با ارائه مستندات
13 رامین کفیلی سقین سرا
14 بهنام مرادی همت
15 سعید مینایی قجور حتما راس ساعت مقرر حضور داشته باشید 
16 مصطفی نعمتی فرد