پذیرفته شدگان آزمون راننده خودرو سنگین

ردیف
نام
نام خانوادگي
توضیحات
1 منوچهر  اسدی
زمان و تاریخ مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد
2 حسام اسمعیلی
3 حسین افشاری
4 محمد امینی
5 جواد ایرانی  فرد
6 عباس آذرمیدخت
7 غلامرضا پرویزی
8 عباس جبرئیلی آذر
9 سعید حسین پور
10 حمید حسینی
11 باقر حسینی
12 امین رحمانی صامت
13 محمد ساکی
14 وحید عباسی زرنکشی
15 امین اله قلی زاده هشتچین
16 داود گل میرزائی
17 بابک گلی زاده
18 یعقوب محمدنیا