برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویی

طبق برنامه زمانبندی ابلاغ شده از سوی جامع علمی و کاربردی از 97/3/27 امتحانات تئوری بصورت یکپارچه اجرا می گردد.

تسویه حساب مالی

کلیه دانشجویان می بایست نسبت به تسویه حساب کامل تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم اقدام نمایند.

در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحات جلوگیری به عمل می آید.