«برگزاری دوره های تخصصی مجازی»
  

باهمکاری موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت و موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

عنوان دوره ها و چگونگی ثبت نام متعاقبا اعلام میگردد….