«مدیران موسسه آگاهان نیرو»

محسن جهاندیده

معاون آموزشی و سرپرست مالی

سیدعلیرضا فاضلی

رییس مرکز علمی-کاربردی

بیژن محمودی

مدیر امور اداری و پشتیبانی و خدمات

شیده شرف‌الدین

کارشناس مسئول آموزش‌های کوتاه مدت