( اساتید مرکز علمی-کاربردی آگاهان نیرو )

گروه برق

سحر اصلان‌زاده

دکتری
ارشد برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیرگروه برق-قدرت

دامون محمدظاهری

ارشد برق-قدرت
دانشجوی دکتری

دانشگاه فناوری مالزی

مدیرگروه برق-قدرت

سیدعلیرضا فاضلی

کارشناسی ارشد

برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شریف

حسن جٌمِهری

کارشناسی ارشد

برق- قدرت

دانشگاه تهران

علی امیری

کارشناسی ارشد

برق و الکترونیک

دانشگاه رجایی

امیر تقوی اکرامی

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت

اسماعیل زارع زاده

دکتری

برق و مخابرات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احمد مرادی

کارشناسی ارشد

برق و الکترونیک

دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی سجادی

کارشناسی ارشد

برق و مخابرات

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کوروش آپرناک

دکتری

برق- قدرت

دانشگاه آزاد

فرزاد کلیم دست

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

دانشگاه تربیت مدرس

سعید ابریشم فروشان اصل

دکتری

برق-قدرت

دانشگاه آزاد

سعید غلامی

کارشناسی ارشد

برق

دانشگاه آزاد

سیدحمید طبایی

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

دانشگاه آزاد

گروه عمران

افسانه فرجی

دکتری

عمران

مریم محبی لنگرودی

کارشناسی ارشد

شیمی

دانشگاه زنجان

مرضیه انجیل زاده

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

شیمی

دانشگاه آزاد

زينب مهدوی

کارشناسی ارشد

مهندسی خاک

دانشگاه سمنان‌

دروس عمومی

مرتضی محمدی

دکتری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه‌ آزاد

امیر مسعود صادقی

کارشناسی ارشد

فیزیک

دانشگاه صنعتی شاهرود

سمیه کیا

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

زهرا قنبرعلی باغنی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد

سیده سمیه موسوی اوریمی

کارشناسی ارشد

ریاضی

حمیده نورایی فرد

کارشناسی ارشد

معارف

دانشگاه‌ آزاد

آزاده سادات سیدمهدی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

دانشگاه‌ آزاد