«سوابق کاری موسسه آموزشی پژوهشی آگاهان نیرو»

.

موضوع فعاليت های مندرج دراساسنامه موسسه:

براساس ماده 2 اساسنامه موسسه؛ موضوع یاحیطه های فعالیت اصلی شرکت عبارتند از: آموزش های كوتاه مدت تخصصی– آموزش های فنی وحرفه ای- آموزش های علمی وكاربردي- خدمات مشاورمديريتي – خدمات مشاوره روانشناسی در صنعت – برگزاری سمينارها وكنفرانس ها و نمايشگاه ها و..

1- سوابق فعاليت‌های اجرايی در مؤسسه آگاهان نيرو:

 الف – آموزش‌های تخصصی برق و آب

 • برگزاري آموزشهاي علمی _ كاربردی: (دوره های دانشگاهی)  برای افراد شاغل و داوطلبان آزاد در سطح فوق ديپلم و کارشناسی مهندسی
 • برگزاري دوره هاي تخصصی آموزش زبان انگليسي: برای كاركنان و داوطلبان آزاد
 • برگزاری دوره‌های مختلف و تخصصي رايانه: برای كاركنان و داوطلبان آزاد

    ب  –انجام آموزش‌های اختصاصی ويژه كاركنان بخش صنعت برق(شرکت برق منطقه‌ای تهران ، شرکت‌های توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، استان تهران ، قم و كرج)

 • دوره هاي اختصاصي ويژه كارشناسان ، تكنسين‌ها واپراتورهاي بخش انتقال نيرو
 • دوره های اختصاصي ويژه كارشناسان وتكنسین‌ها وكارگران بخش توزيع نيرو برق
 • دوره هاي اختصاصي ويژه كارشناسان خدمات مشتركين و تشخيص توزيع نيروي برق
 • طرح تربيت كارشناسان خدمات مشتركين
 • دوره هاي ويژه مديريت مصرف براي كاركنان ، مشتركين ، دانش آموزان راهنمايي مناطق آموزش وپرورش تهران و استان البرز.
 • دوره هاي اختصاصي دوره هاي اختصاصي مديريت وكنترل كيفيت :
 • دوره مختلف آموزشي تعالي سازماني (BusinessExcellence) و EFQM
 • دوره آموزشي مديريت كيفيت براساس استانداردهاي سري  ISO 9000   مديريت ايمني و بهداشت كار (OHSAS 18000)
 • دوره آموزشي مديريت زيست محيطي براساس استاندارد ISO -14000
 • دورهاي آموزشي مديريت شامل: مديريت بهره‌وري، مديريت مشاركتي و سيستم پيشنهادات- مديريت استراتژيك-  مديريت تصميم و تصميم‌گيری-حسابداري و حسابرسي مديريت-شيوه مؤثر برگزاري جلسات اداری- كاربرد آمار در مديريت

  پ-آزمون های جذب نيرو وارزيابی شايستگی حرفه ای

 • آ زمون هاي تعيين سطح مهارت كارگران وتكنسين ها :
 • آزمايشات تعيين مهارت فني كارگران شركتهاي توزيع نيرو برفعاليتها
 • آزمون تعيين مهارت فني اپراتورهاي پستهاي فوق توزيع و انتقال
 • آزمون تعيين صلاحيت پيمانكاران
 • چندين دوره آزمون و جذب نيرو كارشناس فني و خدمات مشتركين و كارگران فني براي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ و متانير

   ج- آموزش‌های فنی وحرفه ای ويژه نيروی انسانی شركت‌های  پيمانكار

 • موسسه آگاهان نيروداراي پروانه تاسيس مجتمع فني وحرفه اي بوده ومجاز به برگزاري دوره هاي آموزشي تحت نظارت سازمان فني وحرفه اي كشورمي باشد . اين موسسه تاكنون بيش ازدوهزارنفر نيروي انساني شركت هاي پيمانكاري آ«وزش داده واين افراد به موفق به دريافت گواهينامه ازسازمان فني  وحرفه اي استان تهران شده اند
 • ايجاد سامانه نيروي انساني شركت هاي پيمانكاري ويژه شركت هاي توزيع نيرو
 • ارزيابي ادواري نيروي انساني شركت هاي پيمانكاري وصدوركارت صلاحيت حرفه اي

 د- سوابق اجرايي و نظارتی بر فعاليت پيمانكاران خدمات مشتركين:
     در مناطق برق توزيع نيروی تهران بزرگ ، نواحی استان تهران ، قم و كرج از قبيل منطقه برق خيام- سهروردی- فارابی- هفده شهريور- افسريه- رودهن و دماوند و…

 ذ-معرفی اجمالی  فضاها ، تجهيزات آموزشی و كمک آموزشی موسسه

 • مساحت كل بناي آموزشي 5000 متر مربع
 • تعداد كلاسهای آموزشي 30 كلاس وظرفيت هر كلاس به طور متوسط 25 نفر
 • تعداد كارگاه های تخصصي برق 12 كارگاه شامل :  خطوط هوايي ، خطوط زميني ، تابلو وترانس، خط گرم ، نصب و آزمايش كنتورها ، عمومي برق، سيم پيچي موتورها و ترانسفورماتورها،، ساختمان، اتومكانيك، كارگاههای فلز كاري
 • تعداد آزمايشگاه 7 عدد شامل: روشنائي- ماشينهای الكتريكی، مدارهاي حفاظتی بانی مغناطيس، مدارهای الكتريكي ، رله ها ، مباني شيمی
 • تعداد 6 عدد لابراتوار هاي كامپيوتر با تعداد 60 عدد كامپيوتر
 • كتابخانه و قرائت خانه به طور متوسط 300 متر
 • كمك آموزشی شامل ويدئو پروژكتور و اورهد و اپك و اسلايد و دوربين ديجيتال

2-سوابق پروژه های مشاوره ای مديريتی انجام شده:

    الف – مشاوره درزمينه طراحی سيستم‌ها و روش‌ها

 • ارائه مشاوره و تحقيق در طرح پرداخت بهاي برق مصرفي بدون مراجعه به شعب بانك (طرح بانك پرداخت)
 • مطالعه در زمينه ايجاد دفاتر جامع خدمات مشتركين (پيشخوان دولت) در سطح استان تهران با همكاري ديگر سازمانهاي خدمات شهري مانند شركت گاز – شركت آب و فاضلاب – شركت گاز و شركت مخابرات استان تهران
 • خدمات مشاوره اي تهيه و تدوين آيين نامه ها و سيستم و روشهاي دفاتر جامع خدمات مشتركين مناطق در بخش توزيع برق و احصاء و اصلاح تعرفه ها و گردش كارها و قرارداد هاي مرتبط
 • شناسايي و جايابي و توسعه فعاليتها دفاتر به بيش از 100 دفتر جامع خدمات مشتركين
 • ايجاد پايلوت در خصوص ايجاد دفاتر خدمات مشتركين برق و واگذاري خدمات مشتركين تهران
 • خدمات مشاوره اي براي ايجاد دفاتر خدمات مشتركين در برق منطقه‌اي فارس
 • طرح ايجاد شبكه رديابي لحظه اي GPS وسائط نقليه اضطراري واحدهاي بهره برداري توزيع
 • مطالعات ايجاد مركز فوريتهاي برق
 • طرح خودگرداني معاونت هاي شركت سهامي خدمات مهندسي برق – مشانير

    ب – مشاوره درزمينه ساختار و نمودار سازمانی

 • انجام مطالعات در خصوص نحوه برون سپاري فعاليتهاي شركتهاي توزيع برق
 • ايجاد منطقه برق بيهقي با نمودار سازماني برونسپاري شده
 • مطالعه و بررسي ايجاد منطقه برق جديد گلستان
 • مطالعه و بررسي تفكيك منطقه برق شميران
 • مطالعه و بررسي در زمينه ايجاد شركت جديد توزيع شمال
 • مطالعه و بررسي و اجراي طرح تفكيك منطقه برق فارابي
 • انجام خدمات مشاوره اي شامل مراحل اجرايي- سازماندهي و تعيين مسوليتها و… و نهايتا كنترل اجرايي مطابق برنامه در خصوص ادغام شركتهاي توزيع نيروي برق تهران بعد از قانون استقلال شركتهاي توزيع برق ايران در بخش هاي بهره برداري- خدمات مشتركين- فني و مهندسي- مالي
 • مشاوره در زمينه تهيه نمودار سازماني تفضيلي براي شركتهاي توزيع استقلال يافته توزيع برق تهران بزرگ
 • مشاوره در تهيه شرح خدمات و فعاليتهاي نمودار سازماني شركت توزيع نيروي برق در شركت توزيع نيروي برق استان قم- تهران بزرگ و استان كرج (غرب استان تهران)
 • ‌انجام تجزيه و تحليل مشاغل در شركت برق منطقه اي تهران
 • طرح احصاء مشاغل دربخش هاي توزيع و انتقال صنعت برق براي شركت توانير

    پ – مشاوره درزمينه مديريت بحران

 • بررسي و مطالعه مديريت بحران در شركت برق منطقه اي تهران
 • بررسي و مطالعه در خصوص نقاط حساس شبكه توزيع برق تهران در خصوص ساختار گسلها زمين و ميزان آسيب پذيري آنها
 • مطالعه و ايجاد اطاق بحران در شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران- كرج
 • تعيين سطوح بحران و تهيه دستورالعملها اجرايي در مناطق برق شركتهاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ

   ت – مشاوره درزمينه زنجيره تامين پيمانكاران و مشاوران بخش توزيع

 • ارائه خدمات مشاوره اي در شناسايي و ساماندهي نيروي انساني و توانمند سازي پيمانكاران توزيع برق ارائه كارت صلاحيت ها آنها
 • تعيين صلاحيت فردي ناظران بر پـروژه‌هاي سرمـايه ايEPC)) شركـت هاي توزيع تهران بزرگ – نواحي – قم و كرج
 • مطالعه و ارزيابي سوابق و فعاليتهاي شركتهاي متقاضي همكاري در بخش سامانه فوريتهاي توزيع نيروي برق تهران
 • مطالعه و ارزيابي شركتهاي متقاضي همكاري در بخش خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

  ث – مشاوره درزمينه شركت‌های خدمات شهری

 • انجام مطالعات و ارائه پيشنهاد و طرح هاي لازم در خصوص تطبيق سازي مناطق برق و شهرداري ها از ابعاد1- شبكه هاي برق 2- مشتركين و خدمات مشتركين

  ج – مشاوره درزمينه مديريت انرژي و تامين برق

 • مشاوره هاي تامين و مديريت انرژي برق در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در زمينه جايگاه هاي سوخت رساني گاز مايع N.G و شركت مخابرات ايران در زمينه ايجاد سايتهاي BTS
 • انجام مطالعات مديريت مصرف برق شامل توسعه و اشاعه فرهنگ استقاده از لامپهاي كم مصرف – برنامه ريزي اعمال سياستهاي مديريت مصرف برق براي مدارس استان تهران و كرج در سطوح دبستان و دبيرستان (چندين دوره)

  چ – مشاوره درزمينه پژوهش هاي اجتماعي و نظر سنجی

 • انجام چندين دوره نظر سنجي از مشتركين و مراجعه كنندگان به مناطق شركتهاي توزيع نيروي برق تهران – قم و كرج
 • انجام نظر سنجي از مشتركين برق با مراجعه به محل كار و منازل افراد (چندين دوره)
 • مجموعه نظر سنجي از مراجعين به شركتهاي توزيع نيروي برق تهران 14 مورد شامل عناوين زير مي باشد:
 • بررسي الگوي مصرف انرژي برق در ميان مشتركين
 • سنجش ميزان رضايت مشتركين
 • بررسي نگرش و رفتار صرفه جويي مشتركين
 • طراحی واجرای پروژه های نظرسنجی ازکارکنان واحد های مختلف سازمان ونیروهای پیمانکار

  ه – ایجاد مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی

 • ايجاد مركز مشاوره و خدمات روانشناختي براي كاركنان ومتقاضيان آزاد
 • طراحی واجرای مطالعه آسیب شناسی روانی نیروی انسانی درسازمان برحسب مشاغل پر استرس – بررسی میزان اختلال های شخصیتی ، خلقی ، اضطرابی نیروها- انجام تست های روانشناختی مانند تست MMPI برای تشخیص میزان اختلال های فوق الذکر و تست “هالند” برای تشخیص گرایش ورغبت شغلی کارکنان و..
 • آسیب شناسی اجتماعی نیروی انسانی درسازمان ازقبیل : بررسی میزان رضایت شغلی – بررسی میزان سرخوردگی وناکامی ––بررسی میزان پرخاشگری – بررسی میزان انزوای اجتماعی – بررسی میزان اعتماد سازمانی ( سرمایه اجتماعی) – بررسی زمینه های بروز کجروی های های مالی واقتصادی درسازمان
 • ايجاد مركز خدمات مشاوره اي يكي از اقداماتي است در جهت كمك به مديريت منابع انساني شركت ها  وسازمان هاي صنعت برق،  نياز فوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي آگاهان نيرو با اخذ مجوز از شوراي عالي جوانان اقدام به تأسيس آن نمود كه با بهره گيري از اساتيد و كادر مجرب روانشناس، روانكاو و علماي حوزوي به ارائه خدمات مشاوره اي و نيز چاپ ماهنامة اختصاصي مركز مشاوره اقدام مي نمايد.

  خ – همكاری با انجمن مهندسين برق و الكترونيک ايران:

 • همكاري با انجمن مهندسين برق و الكترونيک ايران از سال 82 به عنوان دبيرخانه انجمن مهندسين برق و الكترونيک شاخه – تهران
 • مشاور و مجري ايجاد انجمن صنفي شركتهاي توزيع نيروي برق كشور و همكاري در دبيرخانه آن

  د – تفاهم نامه ها:

 • انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی:  1-دانشگاه شهید بهشتی 2-دانشگاه ادیبان گرمسار 3-مجتمع آموزشی تهران(وابسته به وزارت نیرو) 3-سندیکای صنعت برق ایران

  ذ – ارزيابی و آسيب شناسی سازمانی

 • آسيب شناسي مديريت آموزشي سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا)
 • يكي از شركتهاي ارزياب منتخب وزارت نيرو در تعالي سازماني
 • ارزياب عملكرد شركتهاي برق منطقه اي باختر- اصفهان و بوشهر
 • مشاوره در زمينه ارزيابي عملكرد – مشاوره در زمينه آسيب شناسي سازمان و تجزيه و تحليل شغل در معاونت منابع انساني برق تهران
 • مشاور عامل چهارم شركت برق منطقه اي تهران در زمينه بازار برق
 • طراحي و پياده سازي طرح ارزيابي ادواري سنجش و بهبود شايستگي حرفه اي اپراتورهاي پستهاي فوق توزيع و انتقال برق تهران طي هشت سال متوالي از سال 1382 تا كنون
 • طرح آماده سازي و هماهنگي براي ارزيابي از شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM
 • مشاوره درزمينه مديريت منابع انساني ( برنامه ريزي استراتژيك ، برنامه ريزي عملياتي، ارزيابي وبررسي عملكرد ، توسعه منابع انساني ، طراحي وتدين دوره هاي آموزشي براساس تجزيه وتحليل شغل و…)
 • مشاوره در خصوص طراحي سيستم هاي اداري، تشكيلاتي، مالي، منابع انساني ، توليد ، بازاريابي و فروش ، سيستم هاي اطلاعات مديريت طراحی واستقرار سیستم ارزیابی منابع انسانی سازمان
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت شامل:
 • پیاده سازی واستقراراستاندارد ISO 9001:2000   در شركت توزيع برق تهران بزرگ
 • پیاده سازی سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای براساس استاندار OH SAS18001 در برق منطقه اي تهران
 • مطالعه و ارائه پيشهاد طرح براي ايجاد سيستم هاي تركيبي ، بهداشت حرفه اي و زیست محیطی براساس استاندارد HSE