بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از موسسه آگاهان نیرو ( سوم تیرماه نود و هشت )