• عنوان دوره
 • فن ورز خطوط زمینی
 • فن ورز خطوط هوائی
 • مدت دوره
 • 100
 • فن ورز خطوط هوائی
 • روز
 • زوج و فرد
 • فن ورز خطوط هوائی
 • ساعت
 • 14-18
 • فن ورز خطوط هوائی
 • تاریخ برگزاری
 • 97/5/1
 • فن ورز خطوط هوائی
 • شهریه طبق تعرفه وزارت نیرو در سال 1397
 • 12/500/000 ریال
 • فن ورز خطوط هوائی
 • ثبت نام
 • فن ورز خطوط زمینی
 • فن ورز خطوط هوائی