«درخواست دوره»

لطفا عنوان دوره درخواستی خود را به همراه مشخصات درخواست شده در جدول ذیل، تکمیل فرمایند.
“در صورت معرفی بیش از ده نفر در دوره های تخصصی فنی، به میزان 10% تخفیف دوره منظور خواهد شد.”