• از هم اکنون می توانید نسبت به دریافت کارت اقدام نمائید. زمان آزمون 9 صبح قابل دریافت می باشد.
  • زمان برگزاری آزمون 1398/09/15 می باشد.