سوابق کاری :

کارشناس تهیه و تنظیم صورتهای مالی تا سال 1377 شرکت تکاب نیرو

رئیس قسمت حسابداری قیمت تمام شده بمدت 2 سال شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب

رئیس قسمت حسابداری درآمد و تمرکز وجوه بمدت 2 سال شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب

رئیس قسمت مناقصات و قراردادها بمدت 3 سال شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب

مدیر امور مالی 3 سال شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

مدیر امور خدمات پشتیبانی 4 ماه شرکت توزیع نیروی استان تهران

مدیریت منابع انسانی 4 سال شرکت توزیع استان تهران

معاون منابع انسانی 1 سال شرکت توزیع استان تهران

از 63/1/1 لغایت 72/10/1 شرکت تکاب نیرو

معاون آموزشی و سرپرست امور مالی 4 سال موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو (و در حال ادامه)

عضویت ها:

عضو کمیته عالی ایمنی

عضو کمیته عالی انضباطی

عضو کمیته تشکیلات شرکت های توزیع نیروی برق – شرکت توانیر

عضو شورای ورزشی

عضو کمیته طرح تکریم

عضو کمیته مناقصات و قراردادها

سوابق آموزشی :

تدریس در حوزه اداری گزارش نویسی و فن نوشتاری در موسسه آگاهان نیرو

دوره های گذرانده شده :

آشنائی با قانون تجارت

آشنائی با طرح طبقه بندی مشاغل

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

دوره توجیهی – حفاظتی – حراست کل استان تهران

دوره زبان انگلیسی – انستیتو سیمین