جشنواره درون دانشگاهی حرکت، از جمله جشنواره‌هایی است که هر ساله برای انجمن‌های علمی دانشجویی مراکز علمی کاربردی سراسر کشور برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این جشنواره، تاکید بر هم افزایی و کار گروهی، رشد ایده‌های خلاقانه و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن‌‌‌های علمی است. این جشنواره تلاش می‌کند تا مبنا و مبداء حرکتی نوین برای سازماندهی فعالیت‌های علمي دانشجویی باشد. اين جشنواره توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور برگزار می‌شود.

بدینوسیله از دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی دعوت میشود چنانچه در دوران دانشجویی نسبت به اختراع و تالیف کتاب اقدام نموده اند جهت شرکت در جشنواره مراتب را حداکثر تا تاریخ 1400/07/05 به دفتر امور دانشجویی اعلام نمایند.