«برگزاری دوره های تخصصی مجازی»
  

باهمکاری کانون دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

دوره مجازی:
طراحی شبکه های توزیع برق
مدرس:
مهندس احمد مسلمی
دوره مجازی:
سیستم های اسکادا و اتوماسیون صنعتی پیشرفته (RTU)
مدرس:
دکتر ایرج رفیعی
دوره مجازی:
تجهیزات شبکه و پست های توزیع برق
مدرس:
مهندس شهریار عمومی