محسن جهاندیده

سوابق کاری :

کارشناس تهیه و تنظیم صورتهای مالی تا سال ۱۳۷۷ شرکت تکاب نیرو

رئیس قسمت حسابداری قیمت تمام شده بمدت ۲ سال شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب

رئیس قسمت حسابداری درآمد و تمرکز وجوه بمدت ۲ سال شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب

رئیس قسمت مناقصات و قراردادها بمدت ۳ سال شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب

مدیر امور مالی ۳ سال شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

مدیر امور خدمات پشتیبانی ۴ ماه شرکت توزیع نیروی استان تهران

مدیریت منابع انسانی ۴ سال شرکت توزیع استان تهران

معاون منابع انسانی ۱ سال شرکت توزیع استان تهران

از ۶۳/۱/۱ لغایت ۷۲/۱۰/۱ شرکت تکاب نیرو

معاون آموزشی و سرپرست امور مالی ۴ سال موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو (و در حال ادامه)

عضویت ها:

عضو کمیته عالی ایمنی

عضو کمیته عالی انضباطی

عضو کمیته تشکیلات شرکت های توزیع نیروی برق – شرکت توانیر

عضو شورای ورزشی

عضو کمیته طرح تکریم

عضو کمیته مناقصات و قراردادها

سوابق آموزشی :

تدریس در حوزه اداری گزارش نویسی و فن نوشتاری در موسسه آگاهان نیرو

دوره های گذرانده شده :

آشنائی با قانون تجارت

آشنائی با طرح طبقه بندی مشاغل

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

دوره توجیهی – حفاظتی – حراست کل استان تهران

دوره زبان انگلیسی – انستیتو سیمین

ثبت نام دوره های کوتاه مدت

ثبت نام دوره های برقکاری عمومی-خطوط هوایی و زمینی شروع شد.

 

شاغلین برق در صورت ثبت نام از تخفیف برخوردار می باشند.

محسن جهاندیده

معاون آموزشی و سرپرست مالی

سوابق آموزشی :

معاون آموزشی و سرپرست مالی

مدیر منابع انسانی توزیع تهران بزرگ

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویی

طبق برنامه زمانبندی ابلاغ شده از سوی جامع علمی و کاربردی از ۹۷/۳/۲۷ امتحانات تئوری بصورت یکپارچه اجرا می گردد.